ZAPYTANIE OFERTOWE

Następny artykuł
Poprzedni artykuł

EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO / USŁUGOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY ULICY PARTYNICKIEJ 27 WE WROCŁAWIU.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego oraz obsługą architektoniczną inwestycji:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego / usługowego z garażem podziemnym we Wrocławiu przy ulicy Partynickiej 27 (dz. nr 3/24, AM-6, Obręb Partynice, dz. nr 42/4, AM-2, Obręb Partynice). Na terenie działek obowiązuje MPZP przyjęty uchwałą VIII/160/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 24.04.2003 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia udzielane są pod numerem telefonu: 71 360 83 10 lub pocztą elektroniczną: biuro@egeriadevelopment.pl

Oferta powinna zostać przedstawiona z podaniem oferowanych cen. Do oferty należy dołączyć:

-informację na temat doświadczenia firmy 

-referencje od klientów 

-informacje o doświadczeniu członków zespołu 

-sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata 

-posiadane ubezpieczenie, gwarancje

Oferty należy składać do dnia 5 marca 2014 roku do godziny 16.00.

Egeria Development Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia oraz prowadzenia negocjacji z kilkoma oferentami. 

Oferentowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z udziałem w konkursie ofert. 

Egeria Development Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania zapytania bez podania przyczyn.

Layout